วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แนะนำนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSIONS” (ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ)
นายสังครีบ วัฒนราษฎร์

…………………………………..
“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552
“napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน10 แบบ”พัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. 2. ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3. นายประถม บุญทนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 4. นายศักดา พันธ์เพ็ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนทรายมูลวิทยา 5. นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ซึ่งพัฒนามาจาก “นวัตกรรมจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม นาพินโมเดล(NAPINMODEL)” ที่เข้าร่วมกิจกรรม Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2007 ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1-2กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากนวัตกรรมการศึกษา ระดับ เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นนวัตกรรมตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห์โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549
“napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติทั้งการบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศกำกับติดตาม จำนวน 10 แบบ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “นาพินพอใจผล (NSTBAS)”
2.การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method)
3. NAPINAIC-การประชุมอย่างสร้างสรรค์
4. นาพินโมเดล (Napin model)
5. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน
6. TAJAISAIFAMUE เทใจใส่ฝ่ามือ
7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน NAPIN PROACTIVE INTEGRATION
8. NAPIN R&D วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่
9.นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE)
10.นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow)

napinmodelseries 10 versions

Napinmodel series 10 versions for all
The knowledge management series for up level educational quality development in routines life and continuing learning.......
“NAPINMODELSERIES10 VERSION”

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” declaration and implemented in 19 may 2009 “napinmodel series 10 versions” or “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” has full name is “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” or full name in thai is “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ” the synthesizer is MR.sungkreeb watanarat the Director of napin school since 1 January in 2006 “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” the series have several of technique methods and the process of development procedure the activities in all of three in one etc.. administration process the learning systematic in and out classroom the monitoring control and the take care practicing in learning process amount 10 version are: 1. “STBAS” the strategies for transformed the policy uses in learning process 2.The one fourth of mango administration method 3.NAPINAIC The meeting technique 4. Napin model the procedure to monitoring 5. NAPINPOPTM the process of personal development 6. TAJAISAIFAMUE is the self learning and transferring one by one, group to group. 7. NAPIN PROACTIVE INTEGRATION is the process of take care learner by instructor or teacher in the field learning or real life in communities 8. NAPIN R&D is the research and development in the field activities or in classroom. 9. NAPINMODEL WHOLE IN ONE is the integration routines for learner in all process in one.10. Napinmodel floorshow is the presentation the product of “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” for the others